Stikstof is niet het probleem.

Om de grond gezond te houden zodat het een goede oogst oplevert, is er stikstof nodig.
Als je ieder jaar hetzelfde zaait en oogst verarmt de grond en wordt het gewas kwetsbaar voor ziektes en insecten. Daarom moet de grond verrijkt worden.
Daar gebruikten ze vroeger vogelpoep voor waar een hoog stikstof gehalte in zat.

In Amerika werd zelfs een wet aangenomen die stelde dat ieder eiland wat men vond en wat overdekt was met vogelpoep, geclaimd en verdedigd mocht worden. https://en.wikipedia.org/wiki/Guano_Islands_Act
Al millennia lang trekken vogels van hun geboortegrond naar warmere of andere oorden en keren dan ook weer terug om zelf kuikens te produceren. Er waren dan ook enorme bergen met vogelpoep op deze broedplaatsen. Enorme aantallen vogels die ieder jaar weer op dezelfde plek kakken. Er zijn vogelpoep bergen bekend van wel 30m hoog.
Oude beschavingen maakten er al gebruik van. Ze gebruikten deze guano om eerder niet vruchtbare grond toch in akkers te veranderen en wisten zo hun rijk uit te breiden.

De Amerikanen hebben met deze wet flink wat bergen goud geruild tegen bergen poep. Totdat bijna alles op was en wereldwijde honger een realistisch scenario werd.

Sir William Crookes 1898


Gelukkig was daar de scheikundige. In 1811 probeerde Georg Hildebrandt het in een poging ammoniak te maken, één van de stikstof moleculen in vogelpoep. Maar omdat stikstof uit de lucht uit twee atomen met 3 verbindingen bestaat, is het de krachtigste verbinding die de natuur kent. Eentje waarbij enorm veel energie (eV) voor nodig is om deze te scheiden. Daarom duurde het tot begin 20ste eeuw dat Fritz Haber (1868-1934) dit probleem op wist te lossen.

Lang verhaal kort, daarom hebben we geen honger, zijn we nu met zoveel mensen op deze planeet en produceren we kunstmest. Met stikstof.
Zodat de gewassen groeien. En de wereldpopulatie. En alle gevolgen van dien. 
Wat volgens sommigen tegenwoordig echt een probleem is, volgens anderen is dit weer overdreven. Ik weet het niet, ik ben maar een schrijver.

Fritz heeft echter meer dan global warming en climate change veroorzaakt. Hij was na zijn prestatie persoonlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van chloorgas. Dat goedje wat tijdens de eerste Wereldoorlog duizenden soldaten in de loopgraven liet verdrinken op het droge omdat hun longen zo werden beschadigd.

Fritz Haber

Hieruit werd vervolgens mosterdgas ontwikkeld. En daarna in de tweede Wereldoorlog was het instituut waar hij hoofd van was en waar al deze ongein werd bedacht verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de geurloze variant van zyklon b. Waar de gaskamers mee gevuld werden in de vernietigingskampen.

Maar, het gaat mij niet zozeer over de vraag wie nou verantwoordelijk is of om de vraag waarom ze er nu zo graag vanaf willen.
Maar om de gedachte dat je met een Nobel streven, en een Nobel gevolg nog steeds aan het begin van dood en verderf kunt staan.
Het probleem is dat mensen ondanks hun lange geschiedenis op deze planeet nog steeds niet voldoende in staat zijn om lange termijn gevolgen te begrijpen.
Bijna iedereen is wel bekend met de termen ‘oorzaak en gevolg’ en ‘actie en reactie’.
Dat is het probleem.
Als we zouden beseffen dat iedere actie die we ondernemen potentieel een enorme catastrofale kettingreactie kan teweegbrengen brengt dat wellicht wat rust in alle haast die men nu, in Den Haag lijkt te hebben. En voorkomen we verschrikkelijke uitkomsten zoals hierboven genoemde historische tragiek.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fritz_Haber

Disclaimer: Historische bronnen zijn het niet eens over het aantal dodelijke slachtoffers dmv gifgas.

Oxymoron

Het woord zelfmoord is een oxymoron

definitie Oxymoron

(leesbaarheid aangepast)

Je eigen leven beindigen, of zelfdoding zijn wel correcte termen.

De definitie van moord is het doden van een ander.

Met een strafverzwarend element.

Zelfmoord is per definitie niet strafbaar als het is gelukt.

Euthanasie, het beëindigen van waardeloos leven. Wie is er beter in staat dan de mens zelf om te bepalen of het leven waardeloos is?

Euthanasie

Dat zou ook niet in de wet thuis moeten horen. Het hoort bij de vrijheid die je als mens hebt.

Het recht om zonder bemoeienis van de overheid te leven. Daar hoort ook je laatste adem bij.

Het woord zelfmoord is dus onmogelijk. Je kunt je leven beëindigen, jezelf vermoorden kan niet.

Excluded

It was with great indignation that i watched the pointer-ncrv broadcast this morning about “shunning” of former Jehovah’s Witnesses.

As a former JW, i also have my opinion about the organisation. But now that there are petitions in the Second Chamber to interpret the law in such a way that exclusion can be prohibited, i feel compelled to leave my opinion for what it is and write this piece to bring a much-needed nuance to this story. 

In the programme, the expression ‘stasi practices’ was mentioned. 

Only a few months ago, people spoke with indignation about references to the holocaust. Today these believers, who were deported by the thousands to concentration camps and murdered during the holocaust, are being compared to Nazis. What a shame! 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/nazi-persecution-of-jehovahs-witnesses

https://www.jw.org/en/jehovahs-witnesses/faq/jw-holocaust-facts-concentration-camps/

The bible texts that were quoted were very selectively chosen. The Bible is full of firm language. Just like the Koran. The current opinion on the Koran is that the texts should be interpreted in the context of the time in which they were written. Quoting Bible texts in which apostates are compared to swine and the plague is no different. The Bible is also full of stories of forgiveness, the story of the prodigal son being the most famous of these. 

In the broadcast, the belief in Armageddon is touched upon briefly. Not because it was relevant, or because they included it in the image they were trying to portray, but to make a link to doomsday cults. In this way they mislead the viewer. Everyone has heard of cults where people committed mass suicide. By not explaining it but only mentioning it, the viewer gets the feeling that Jehovah’s witnesses fall into the same category.

It would have been honest if they had mentioned that the coming of Armageddon is a reason to reach and convert as many people as possible so that they may also live eternally. That is what witnesses believe. 

Then the personal stories. Two former JW’s spoke of suicide. Their lives were destroyed, the lady described it as if she had been given a life sentence. I can understand why they feel this way.

But no matter how great their suffering, it should never be a reason to restrict faith with legal measures. We are talking about free will and freedom of religion. As a witness, you learn that God has given man free will. Each person may live as he or she sees fit. But it is strongly encouraged to live your life in a way that pleases God. If you choose not to be a part of the faith anymore, you are free to do so. As free as those who choose to believe that apostates are not a good influence and should be shunned. 

People who leave the congregation are aware of this. They know the Bible and how the organisation interprets it. That it is a terrible choice to make is absolutely true. If you have to choose between your own beliefs and your entire social environment, that is a terrible consideration. I do understand that it will affect the rest of your life. But that is the case with all choices in life. No choice is without consequences. 

I have never been baptised. I turned away from the faith in my adolescence. The years that followed must have been abominable in the eyes of my family and brothers and sisters. I literally did everything that the bible speaks of as shameful. That is why I was labelled ‘a bad influence’. That is almost the same as being excluded. Witnesses are advised to avoid contact. And that advice is logically followed. 

But, and this is a very big but, the door is always open. If you regain your faith and want to live to God’s glory, Jehovah’s Witnesses are the most forgiving Christians in this world.

You could say that this is a form of manipulation and coercion. As if you are faced with a devilish dilemma. Your life as a non-believer in exchange for acceptance from your family and friends. Or if it is on the basis of your sexual preferences, even the choice between who you are and your family. 

But that is far too short-sighted. That idea only takes into consideration the former JW’s beliefs and not the beliefs of those around him. The family members who do continue to believe are also torn apart by grief. They believe that their brother, sister or child has fallen into the hands of Satan and that they cannot welcome their loved one into paradise. But because they believe that man has a free will, they let them go. 

The same happens daily in society. When a friend or relative becomes an addict, one does everything to help. Until a certain limit is reached and they pull their hands away. There have been countless tv shows about addiction interventions. And in every show the message is, let go of the addict, don’t let someone else’s bad choices ruin your life. An addict can only be cured when the addict makes the choice to kick the habit. And the best way to make someone make that choice is to take your hands off them and give them an ultimatum. Either you quit or you don’t see us anymore.

So why is it that based on faith, that is suddenly criminal or abominable? Why is it then an impossible dilemma, choosing between your faith or yourself when we agree that we must make the same choice for our loved ones who are doing wrong? 

That there is much sadness, pain and powerlessness involved is inevitable. But it is no reason to regulate it by law. They are the choices of all involved. All involved are free to make them. It is a matter of faith. And fortunately in the Netherlands we are free to believe. 

Pointer has published an incredibly one-sided story with this broadcast. They have spoken to dozens of former Jehovah’s witnesses about this subject. The reason for this one-sidedness was that the organisation did not want to be in the broadcast. That is a fallacy. You can find enough former witnesses with a different opinion than these people. It was a conscious choice not to approach these people. 

In these times of war and pandemics, the press has a great responsibility. To demonise a religious community now is, to paraphrase the words of the broadcast, poisonous. 

In Ukraine, thousands of witnesses are in danger because they will not join the fight against Russia. They were already in danger in Russia. If we support Ukraine, put flags and sunflowers in our profile picture, it is only logical for the press to decide not to demonise a large group of people now. That can cost lives. As we saw 80 years ago. 

Watch the broadcast of Pointer:

https://kro-ncrv.nl/eerste-nederlandse-aangiften-tegen-sociaal-doodverklaren-door-jehovahs-getuigen

Uitgesloten

Met grote verontwaardiging keek ik deze ochtend de uitzending van pointer-ncrv over “shunning” van ex-jehovahs getuigen.

Als ex-jg heb ik ook zo mijn mening over de organisatie. Maar nu men in de tweede kamer petities aanbiedt om de wet zo te interpreteren dat uitsluiting verboden kan worden voel ik mij genoodzaakt die mening even te laten voor wat het is en dit stuk te schrijven om een hoognodige nuance in dit verhaal aan te brengen. 

In de uitzending schuwde men de uitdrukking “stasi praktijken’ niet. Nog maar een paar maanden geleden sprak men met verontwaardiging over verwijzingen naar de holocaust. Vandaag vergelijkt men deze gelovigen, die tijdens de holocaust met duizenden zijn gedeporteerd naar concentratiekampen en uitgemoord, met nazi’s. Schandalig. 

https://kunst-en-cultuur.infonu.nl/oorlog/35348-jehovahs-getuigen-in-de-tweede-wereldoorlog.html

https://www.jw.org/nl/jehovahs-getuigen/faq/jw-holocaust-feiten-concentratiekampen/

De bijbelteksten die werden aangehaald zijn zeer selectief gekozen. De bijbel staat vol ferme taal. Net als de Koran. De actuele opinie over de Koran is dat de teksten in de context van de tijd waarin ze zijn geschreven moeten worden geïnterpreteerd. Bijbelteksten aanhalen waarin afvalligen met zwijnen en de pest worden vergeleken zijn daarin niet anders. 

De bijbel staat ook vol met verhalen van vergeving, het verhaal van de verloren zoon is daar het bekendste van. 

In de uitzending wordt kort het geloof in Armageddon aangetikt. Niet omdat het relevant was, of omdat ze het geloof daarin betrokken in het beeld wat ze probeerden te schetsen maar om een link te leggen naar doomsday cults. Op deze manier misleid men de kijker. Iedereen heeft wel eens van sektes gehoord waar men massaal zelfmoord heeft gepleegd. Door het niet uit te leggen maar het enkel aan te stippen krijg je als kijker het gevoel dat Jehovah’s getuigen in dezelfde categorie vallen. 

Het was eerlijk geweest als men had verteld dat de komst van Armageddon een reden is om nog zoveel mogelijk mensen te bereiken en te bekeren zodat ze ook eeuwig mogen leven. Dat is wat getuigen geloven. 

Dan de persoonlijke verhalen. Twee ex-jg’s namen het woord zelfdoding in de mond. Hun leven was verwoest, de dame beschreef het alsof ze levenslang had gekregen. Dat zij dit zo ervaren kan ik begrijpen. Maar hoe groot hun lijden ook is, het mag nooit een reden zijn om geloof aan banden te leggen met wettelijke maatregelen. 

We hebben het over vrije wil en vrijheid van godsdienst. 

Als getuige leer je dat God de mens vrije wil heeft gegeven. Ieder mens mag leven zoals hem of haar goeddunkt. Maar het wordt ten zeerste aangemoedigd om je leven te leiden op een manier die God blij maakt. Als je er voor kiest om geen onderdeel meer te zijn van het geloof staat je dat vrij. Net zo vrij als de mensen die er voor kiezen om te geloven dat afvalligen geen goede invloed hebben en gemeden moeten worden. 

Mensen die uit het genootschap stappen zijn hier van op de hoogte. Ze kennen de bijbel en hoe de organisatie deze interpreteert. Dat het een vreselijke keuze is om te maken is absoluut waar. 

Als je moet kiezen tussen je eigen overtuiging en je hele sociale omgeving is dat een vreselijke overweging. Ik begrijp dan ook best dat het de rest van je leven beïnvloed. Maar dat is met alle keuzes in het leven. Geen enkele keus is zonder gevolgen. 

Ik ben nooit gedoopt geweest. Ik heb mij in mijn pubertijd afgekeerd van het geloof. De jaren die volgden moeten in de ogen van mijn familie en broeders en zusters abominabel zijn geweest. Ik heb letterlijk alles gedaan waar de bijbel schande over spreekt. Daarom kreeg ik het label “slechte omgang”. Dat komt bijna op hetzelfde neer als uitgesloten worden. Getuigen wordt geadviseerd om contact te vermijden. En dat advies wordt logischerwijs opgevolgd. 

Maar, en dit is een hele grote maar, de deur staat altijd open. Als je je geloof herwint en wilt leven tot Gods glorie zijn Jehovah’s getuigen de meest vergevingsgezinde geloofsgemeenschap op aarde. 

Je kunt zeggen dat dat een vorm van manipulatie en dwang is. Alsof je voor een duivels dilemma wordt gesteld. Je leven als ongelovige in ruil voor acceptatie van je familie en vrienden. Of als het op basis van je geaardheid is, zelfs de keus tussen wie je bent en je familie. 

Maar dat is veel te kort door de bocht. Die gedachte neemt alleen de overweging van de ex-jg in overweging en niet het geloof van de omgeving. 

De familieleden die wel blijven geloven worden ook verscheurd door verdriet. Zij geloven dat hun broer, zus, kind in handen van satan is gevallen en dat ze hun dierbare niet kunnen verwelkomen in het paradijs. Maar omdat ze geloven dat de mens een vrije wil heeft laten ze ze los. 

Hetzelfde gebeurt dagelijks in de maatschappij. Als een vriend of familielid verslaafd raakt doet men alles om te helpen. Tot een bepaalde grens is bereikt en men de handen er vanaf trekt. 

Er zijn talloze programma’s gemaakt over interventies bij verslaving. En in ieder programma is de boodschap, laat de verslaafde los, laat je leven niet ruïneren door de slechte keuzes van een ander. Een verslaafde kan pas genezen als de verslaafde de keuze maakt om af te kicken. En de beste manier om iemand die keuze te laten maken is om je handen er vanaf te trekken en een ultimatum te stellen. Of je stopt of je ziet ons niet meer.

Waarom zou dat op basis van geloof dan ineens misdadig of gruwelijk zijn? 

Waarom is het dan een onmogelijk dilemma, kiezen tussen je geloof of jezelf als we het er over eens zijn dat we onze naasten die fout bezig zijn voor dezelfde keus moeten stellen? Dat er veel verdriet, pijn en machteloosheid bij hoort is onvermijdelijk. Maar het is geen reden om het wettelijk te reguleren. 

Het zijn de keuzes van alle betrokkenen. Alle betrokkenen zijn vrij zijn om die te maken. Het is een kwestie van geloof. En gelukkig zijn we in Nederland vrij om te geloven. 

Pointer heeft met deze uitzending een ontzettend eenzijdig verhaal gepubliceerd. Ze hebben tientallen ex Jehovah’s getuigen gesproken over dit onderwerp. De reden voor deze eenzijdigheid was dat de organisatie niet in de uitzending wilde. Dat is een drogreden. Er zijn genoeg ex getuigen te vinden met een andere mening dan deze mensen. Het was een bewuste keuze om deze mensen niet te benaderen. 

In deze tijd, van oorlog en pandemieën heeft de pers een grote verantwoordelijkheid. Een geloofsgemeenschap nu demoniseren is, om de woorden uit de uitzending maar te parafraseren, giftig. 

In Oekraïne lopen duizenden getuigen gevaar omdat ze niet mee zullen vechten tegen Rusland. In Rusland liepen ze al gevaar. Als we dan toch achter Oekraïne staan, vlaggetjes en zonnebloemen in onze profielfoto plaatsen, is het niet meer dan logisch om als pers te besluiten om nu géén grote groep mensen te demoniseren. Dat kan levens kosten. Zoals we 80 jaar geleden hebben gezien. 

Kijk hier de uitzending van Pointer terug:

https://kro-ncrv.nl/eerste-nederlandse-aangiften-tegen-sociaal-doodverklaren-door-jehovahs-getuigen

30 questions

English translation of 30 questions about Transgender law.

Source: https://www.voorzij.nl/

(Sexual) Harassment:

1: How do you prevent men who identify as women and have, for example, been convicted of assault, murder, sexual assault, rape or Syrian gangsterism from ending up in a women’s prison among vulnerable women who have no place to go?

2: How do you prevent men who identify as women and who have previously been convicted as men of peeping or exhibitionism from being allowed to freely hang out in restrooms and locker rooms intended for women?

3: How do you ensure that, if this law is abused, the government has the right to reverse the change in gender registration to protect future victims?

Discrimination:

4: What are considered violations of the law on discrimination based on changed sex in the birth certificate?

5: Is it considered a hate crime to “misgender” people and therefore precludes any reporting/reporting of misconduct by a trans identifying male?

6:May a women’s beauty salon refuse to wax the genitals of a man identified as a woman?

7: May women/girls, who see a man in their women’s locker room, toilet or shower, contact security or police, or must they first ask him for his birth certificate?

8: Are they, or the operator, guilty of criminal discrimination if it later turns out that that person has officially registered as a woman?

9: How do you prevent that in these precarious situations women/girls no longer dare to seek (professional) help because they are afraid to be accused of discrimination or even hate crime?

9: May women ask for a female doctor/gynaecologist in the hospital or in the general practice, not being a man identified as a woman?

10: May women in elder care and patients with Alzheimer’s/dementia expect to be assisted by female staff in such matters as intimate hygiene? These patients often can no longer express themselves well but instinctively know who is male and who is female.

11: Can it be considered discrimination (or even hate crime) if a lesbian woman refuses to date a man who identifies as a woman?

12: Is it discrimination if a female employee at the Justice Department refuses to search suspects or convicts who identify as women but are in possession of male sex organs? Or conversely, if a suspected or convicted woman refuses to be searched by an employee who identifies as a woman but possesses male secondary sexual characteristics? The same applies to searches, for example, at Schiphol Airport.

13: To what extent will gender-critical opinions of individuals and organizations be protected in the law? Will people who publicly (for example, at work, or in social media) say that biological sex is unchangeable be protected in their free speech and freedom of belief and conviction, or will it soon be considered “hate speech” and criminally prosecuted?

14: To what extent are people and organizations protected who are thwarted or barred by large, influential third parties (e.g. banks, tech companies) by depriving them of basic rights just because they see the concept of gender as an immutable biological fact?

15: If people with male bodies can also be ‘women’, is discrimination based on pregnancy and childbirth still discrimination based on gender? Example: If a pregnant woman is fired or denied a contract extension because she is pregnant, she can currently challenge that as sex discrimination. On what basis can a pregnant woman still challenge her dismissal after this law is implemented?

Children and parents

16: Will parents lose parental authority over their child if they disagree with or prefer to wait for physical treatment of gender dysphoria (puberty inhibitors, hormones, surgery) for their child?

17: May a school “socially transition” (change names and pronouns) a child without parental consent?

18: How do you ensure the safety of children (girls) during e.g. sports, vacation camps, school trips, when the desired female companion can also be a man who identifies as a woman (possibly convicted of pedosexual offences)?

19: Are psychotherapists allowed to treat dysphoric children other than with affirmation? Is any other form of (identity exploring) therapy considered “conversion therapy”?

20: Will regular psychotherapy for children with gender dysphoria soon be prohibited?

Clash with rights of other minorities

21: If men are also allowed to identify as women, how are the rights of women from ethnic/religious minorities (e.g. Muslim/Jewish) valued, who are not allowed to be with strange men in a public space where they change clothes, play sports, swim and so on? In a conflict between two minorities like this, how is it decided whose rights are more important? According to what criteria?

22: How do you guarantee the rights of lesbian women who want to be among women and have mutual meeting places without having to provide access to men who identify as women?

Collecting and interpreting data

23: How will suspects be registered by the police: by gender or by gender identity? Is it possible to make a good profile of a suspect if his sex has changed on paper?

24: How will criminals be registered in statistics: by sex or by gender identity? How do you prevent the falsification of crime statistics, for example of sex offenses? If crime statistics show an increase in the number of women over a number of years, how can they be interpreted correctly?

25: How are statistics on health and well-being recorded: by (biological) sex, or by gender identity? How do you avoid contamination of data and statistics and the associated health risks?

Sports

26: Will all sports be mixed and all teams mixed, or will there soon be an option to play sports only with biological women?

27: How do you guarantee the physical and mental integrity and safety of female athletes (both amateur and professional) in contact sports in which they are at risk of serious injury in contact with men who identify as women (transwomen), both as fellow athletes and as opponents?

28: How do you guarantee that female competitive athletes (both amateur and professional) can achieve their own ambitions without being outmatched by men (transwomen) who identify as women?

Women’s quota

29: How will you ensure that the women’s quota is indeed filled by women and not by men who have had their birth certificates changed (possibly temporarily)?

Final chord

30: Is a women’s choir required to rehearse bass and baritone parts with men with a bass voice or baritone voice who identify as women?

Verslaving is een zwakte

Neerkijken op een alcoholist die zijn leven niet op orde krijgt.
Minachtend praten over die junks in het kraakpand waar je dagelijks langs loopt als je de hond uitlaat.
Geschokt reageren als blijk dat een vriend ’s avonds een joint draait om te ontspannen.
Bezorgd zuchten als je je partner na 3 maanden van een gezamelijke stop poging in de tuin met sigaret betrapt.
In de rij bij de kassa zelfvoldaan een stronk broccoli op de band leggen achter de chips, cola en blikken bier van de duidelijk te dikke persoon voor je in de rij.

Verslaafden. Zwakke, pathetische mislukkelingen van de samenleving.

Jij bent wel gestopt met roken. Alcohol drink je alleen op speciale gelegenheden, en drugs is nooit een optie geweest.
Dus je minachting voor dit soort zwakke figuren is meer dan terecht. Ze jagen de samenleving op kosten. En worden gefinancierd door jouw eerlijk verdiende belastinggeld.
Toch?
Je werkt hard, eet gezond, je sport en zorgt dat je een stabiele factor in het leven van je naaste bent. Eigenlijk zouden die junks een voorbeeld aan jou moeten nemen.
Toch?

Wat gebeurt er bij jou als je niet kunt sporten? Wat gebeurt er als je vakantie hebt en je routine van 9-5 wordt onderbroken? Wat doe je dan om de verveling te doorbreken?
Wat gebeurt er als je op dieet gaat omdat met de jaren je strakke buik toch wat gaat hangen?
Wat gebeurt er vanbinnen als je je down voelt?

Dan wil je het veranderen. Verbeteren. Bezig zijn, lekker de klusjes aanpakken waar je niet aan toe kwam, internet afstruinen naar de beste manier om af te vallen.
Afspreken met vrienden, plezier maken, je salaris aan een nieuwe gadget of een hobby besteden. Vakantie boeken, voorpret.

Wat als dat niet kan.
Wat als je dankzij een reorganisatie werkloos thuis komt te zitten, je partner vertrekt, je inkomen wegvalt en je vrienden het beu zijn om jouw drankjes te betalen.
De vakantie is geannuleerd, je sportschool abonnementen ook.
De auto verkocht, en internet is alleen nog met gratis wifi te betreden.

Dan ben je als het goed is enorm gemotiveerd om je situatie weer te verbeteren naar het niveau waar je je eerder bevond.

Je hebt de behoefte aan je zekerheid, vrienden, je werk, je gevoel van welvaart.
Net als een junk met afkickverschijnselen, ga je met maar één doel aan de slag.
Het lijden wat je ervaart verlichten.

Je verslaving aan een leven vol gemak, plezier en zekerheid is niet anders dan de zucht van een verslaafde die weet dat het leven iets fijner wordt na een shot.

De vraag ‘is dit alles’ wordt gedempt met de stem van de maatschappelijke drang.
Solliciteren, sparen, de bureaucratische rompslomp die op je afkomt om de boodschappen te kunnen blijven betalen omdat de alimentatie zo hoog is dat iedere euro drie keer moet worden omgedraaid.

Als het leven tegen zit, is er zoveel om je druk om te maken dat het je behoefte aan het gevoel goed bezig te zijn prima weet te bevredigen.
Het blijft echter enkel het beloningscentrum in je brein wat je hiertoe drijft.

Begrijp mij niet verkeerd. Er is niks mis mee om naar iets beters te streven. Om hard te werken voor je toekomst. Om doelen te stellen en te behalen. De vraag is alleen, wie blijft er over als je deze dingen niet hoeft te doen?

Wie ben je naast je drukke bestaan, verantwoordelijkheden en je omgeving?
Wat is de zin van het leven als je niet geleefd wordt door deze hectische wereld?
Wat heb je toegevoegd door te bestaan?

Het leven is meer dan succes in de maatschappij en een leven wat de risico’s beperkt door zekerheden en gemak.
En het is verdomd eng om dat te accepteren.
Toe te geven dat je vrijheid een gouden kooi is waarin alles in evenwicht blijft als je mee blijft doen, en je zo druk bezighoudt als het evenwicht wegvalt, dat je de deur naar vrijheid niet eens opmerkt al staat hij wagenwijd open en met grote neonletters aangegegeven.

Meedraaien, meekomen, succes, geld, verzekeringen, bewondering, presteren, welvaart, vriendschap, het is identiek aan het effect van een shot heroïne maar dan geaccepteerd en geprezen.

Misschien is je minachting en zelfvertrouwen enigszins misplaatst als je een verslaafde medemens veroordeeld.
Jouw verslaving is minder destructief.
Je jaagt echter wel op dezelfde draak.
Bevrediging en beloning.
Een roes. Die de deur naar het overstijgen van je beperkte leven in een wolk van opium verhult.

Durf je het aan om te erkennen dat je je bezig laat houden? Dat je leven zinvol is omdat je geen tijd hebt om bij de zinloosheid stil te staan?
Je komt dan wel terecht in die scène van de matrix, waar Neo terechtkomt na het nemen van de blauwe pil.
Een blanco ruimte, die je mag inrichten met jezelf.
Je wordt op dat moment een god, met de kracht om een volledig nieuw bestaan te scheppen.
Dat is een enorme verantwoordelijkheid. Alles wat je creëert gaat een eigen leven leiden en alle gevolgen, goed of slecht, zijn terug te leiden naar jouw keuzes.

Durf je dat aan? Of is het dan ook voor jou te moeilijk om de verslaving te verslaan?